آخرین مطالب

نقش دکوراسیون داخلی خانه بر فکر انسان

نقش-دکوراسیون-داخلی-خانه-بر-فکر-انسان

عنصر های کالبدی با استفاده از ایجاد تمایز های محیطی، ارتباط درون فضا ها و بیرون فضاها در به وجود آمدن حس تعلق می پردازند. شکل ها، اندازه ها ، رنگ ها ، بافت ها و مقیاس ها به عنوان خصوصیت های یک فرم ، هر یک از نقش های موثر در شکل گیری احساس تعلق داشته و نوع ساماندهی و چیدمان اجزای کالبدی آن نیز عامل موثر و مهم دیگر می باشند . به همین دلیل می توان گفت که تقریبا به اندازه غیر قابل انکاری قابلیت های بالقوه در سطح های مختلف و متفاوت در محیط های معماری وجود دارند و استفاده از این قابلیت های مهم بستگی به ویژگی های روحی و روانی و فعالیت به همه افعال انسانی که در راستای برآوردن یکی از نیازهای او انجام می گیرد . به طور کلی فعالیت ها را می توان از نظر عامل های وابستگی به دو دسته فعالیت های فردی و گروهی دسته بندی کرد. در فرآیند شکل گیری خاطره ها ، فضا و مکان های متعدد نقش موثری دارند. دل بستگی مکانی ، معنایی است که ما در محیطی که با آن آشنایی کامل داریم پیدا خواهیم کرد و هویت مکانی با محیط فیزیکی در ارتباط است. در واقع با پیشرفت دلبستگی مکانی در طول زمان، احساس هویت مکانی نیز شکل می گیرند ولی تفاوت های آنها در ضمیری است که به هر یک از آن ها مربوط می شود.

اصطلاحی مانند حس مکان از ترکیب دو واژه ی حس و مکان تشکیل شده است. کلمه حس در فرهنگ لغت آکسفورد سه معنای اصلی میتواند داشته باشد : اول یکی از حواس پنج گانه ؛دوم اینکه احساس ، عاطفه و محبت که در حوزه روان شناسی به درک تصاویر ذهنی گفته می شود؛ به عبارت دیگر قضاوتی که بعد از ادراک معنای اشیا نسبت به خود شئ جز در فرد به وجود می آید که می توانند خوب ، جذاب یا بد یا بسیار بد باشد؛ سوم اینکه ، توانایی در قضاوت کردن درباره یک مفهوم انتزاعی، مثل معنای احساس در اصطلاح حس جهت یابی کردن که به مفهوم توانایی یک فرد در یافتن مسیر یا توانایی در نشان دادن مسیرخود به انسان ها است و در آخر حس به معنای شناخت کلی یک شئ توسط خود انسان می باشد. اما کلمه حس در این اصطلاح بیشتر به مفهوم عاطفه ، محبت ، قضاوت کردن و تجربه کلی مکان یا توانایی فضا در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد میباشد.